Børnemiljø-vurdering

Siden 2006 har det været vedtaget ved lov, at alle dagtilbud skal udarbejde en skriftlig børnemiljøvurdering (BMV).
Børnemiljø handler om, hvordan børn trives med hinanden, de voksne og de aktuelle rammer inde og ude. De fysiske, psykiske og æstetiske forhold i et dagtilbud udgør børnemiljøet.

Vi skal, ved at arbejde med børnemiljø, sikre et miljø, som fremmer børnenes trivsel, sundhed, udvikling og læring.

Vurderingsperspektiv

Vi har i SøLøVen pt. valgt at lave børnemiljøvurderingen ud fra de voksnes iagttagelser af børn i hverdagen / de pædagogiske observationer af børnemiljøet.

Fremadrettet er det planen, at børnenes udsagn/ børneinterviews skal supplere vores BMV for at lave den mest mulig i børneperspektiv.

 

Det fysiske børnemiljø
SøLøVen er under samme tag som resten af Friskolen Skallerup, men med egen indgang. SøLøVen består af en vuggestueafdeling og en børnehaveafdeling, som er adskilt af en fælles garderobe. I garderoben er det enkelte barns plads markeret med en søløve med barnets navn.

Vuggestuen består af et stort opholds- og legerum med tekøkken. Legerummet er funktionsopdelt i mindre områder ved hjælp af reoler og tæpper. Vi har et motorikrum, hvor børnene kan udfolde sig motorisk på hoppemadrassen eller vores nyindkøbte bobbles  eller hygge sig/lave musik i samlingsøen. På  badeværelset har vi udover puslebordet også et lille toilet og håndvask i børnehøjde.
Vuggestuen har sin egen lille trygge afgrænsede legeplads med sandkasse, legehus og gynge (m.”faldfliser”).
Vi ønsker os en ny overdækket soveplads til vuggestuebørnene, idet vores nuværende sted af og til passeres af skolebørn, der vækker børnene.

 

Handlingsplan : Ansvarlig:       Vores pedel Ronnie
                           Tidshorisont:   Projektet afsluttes aug. 2016
 

Børnehaven er funktionsopdelt med mange små, afgrænsede legeområder, hvor børnene ikke er i tvivl om, hvad man leger i det pågældende område.
I børnehavens køkken er der en forhøjning, så børnene kan deltage i madlavning og eksempelvis selv nå vandhanen. Der er køleskabe til børnenes madpakker og eftermiddagsmad. Der er også en sofa, der anvendes som læsehjørne mm. Vi har en glasmontre, hvor vi illustrerer årstidens liv. Fra køkkenet kan man gå ind i soverummet / stillerummet, hvor der hver dag er børn, der sover til middag. Fra køkkenet kan man ligeledes gå ind i konstruktionsrummet, hvor fantasien har frit spil, når der bygges med lazy, legoklodser mm. Herinde findes også ridderborg og et særskilt rum med store byggeklodser.
En tredje dør fra køkkenet fører ind i legerummet, hvor vi har et legekøkken med dukker og store mængder legemad. Vi har også plastikdyr, biler, traktorer, dukkehus, puslespil mm. i legerummet. Herfra kan man gå ind i et puderum, hvor der er mulighed for at udfolde sig motorisk på en stor madras og bløde skumpuder eller spille musik eller hygge/ slappe af.
Der er indrettet to badeværelser i børnehaven - det ene med hæve/sænke puslebord og toilet og vask i børnehøjde, det andet med fire toiletter (to i børnehøjde og to almindelige) og en håndvask i børnehøjde.

Børnene har i formiddagstimerne også mulighed for at lave aktiviteter / lege i de tilstødende SFO lokaler. Her ligger vores fælles værksted, hvor der er materialer til kreative aktiviteter.

Udenfor har vi i børnehaven en stor naturlegeplads med træer og buske, et legehus, et bålsted, en halmhytte lavet af pil og et drivhus. Vi har etableret en rutsjebane på en stor jordbakke, der ligeledes bruges til kælkebakke om vinteren. Vi har fire sandkasser, to enkeltgynger og en fugleredegynge (med faldunderlag). Vi har en nyasfalteret cykelbane, hvor børnene kan cykle og køre på andre køretøjer.
Der er altid både i vuggestuen og i børnehaven en voksen på legepladsen, når børnene er ude.

Husets mange rum, indretning og de mange kvadratmeter både inde og ude giver god mulighed for privathed - at lege selv eller i mindre eller større grupper. Er én eller nogle få stykker i gang med en leg, skal alle respektere dette og ikke bryde ind uden at have spurgt om lov.

 

Det psykiske børnemiljø
Vi arbejder ud fra et anerkendende menneskesyn, hvor vi som udgangspunkt altid stoler på det, børnene fortæller os og hjælper dem videre derfra. Vi vægter den positive indfaldsvinkel og arbejder med udfordringer frem for problemer.
Vi skaber rammerne for en tryg hverdag for børnene præget af genkendelighed. Vi lægger vægt på et inkluderende miljø, hvor der arbejdes med relationer, bl.a. igennem materialet ”Fri for Mobberi”. Vi er altid opmærksomme på, om barnet er i trivsel.
I vores hus er der en god kultur og mange traditioner. Vi har et miljø med glade børn og voksne, der giver mange smil og krammere. Børnene er langt overvejende glade for at komme i vuggestue og børnehave hver dag og ikke sjældent ked af at skulle hjem herfra. Forældre og bedsteforældre giver udtryk for, at man kan fornemme en god stemning i huset.
Vi laver aktiviteter i aldersopdelte grupper, men også på tværs af alder i store og små grupper alt efter barnets udviklingsniveau, så aktiviteterne fører til læring og små sejre i hverdagen. Vi vægter den frie leg og giver plads til denne.
De fysiske rammer på Friskolen Skallerup indbyder til et tæt og godt samarbejde mellem vuggestue / børnehave / SFO / klub / skole, idet vi alle er under samme tag. Vi brobygger meget såvel spontant som mere planlagt. Der skabes rum til, at børnene har relationer på tværs af alder.
Vi brobygger med fælles aktiviteter for de ældste vuggestuebørn og yngste børnehavebørn, så overgangen til børnehaven føles tryg.
Én gang ugentlig er alle skolebørn budt til leg i børnehaven til stor glæde for alle, ikke mindst for søskende. Vi er opmærksomme på, at dette ikke bliver for overvældende for nye børn. Derud over kommer der skolebørn og læser højt for børnehavebørnene en gang om ugen.
Om eftermiddagen går børnehavebørn på besøg i SFO’en og SFO-børn på besøg i børnehaven. Vuggestuebørnene er også ofte på besøg i børnehaven. Det hele er en stor succes, som alle nyder gavn af. I løbet af året er der yderligere sociale tiltag på tværs af vuggestue / børnehave / SFO / klub / skole.
I SøLøVen vægter vi forældresamarbejdet højt. Vores hus er præget af et åbent og respektfuldt samarbejde med plads til alles meninger. Vi anser den daglige dialog og information, personale og forældre imellem, for yderst vigtig.

 

Det æstetiske børnemiljø

SøLøVen er af nyere dato og dermed i en god vedligeholdelsestilstand. Huset fremstår som en lys og indbydende institution. Vi bestræber os på altid at opretholde en vis orden. Det synes vi generelt lykkes os, men står valget mellem at tage sig af børnene og at tage sig af rod, så vinder børnene☺
Indendørs bestræber vi os på, at der er en varm og hyggelig stemning med mange ting i børnehøjde, som børnene må lege med. Vi har blomster på stuerne og ofte lys på bordene, og bestræber os på at have en hyggelig stemning, når vi samles til måltiderne. Når børnene har fødselsdag pynter vi med flag og lys.
Børnenes kreative ting bliver synliggjort, når der hænges op eller udstilles på anden vis. Det nyder børnene meget og er meget bevidst om, hvor deres egne ting er.
Vi samler ting fra naturen ved f.eks. strand, skov og legeplads, som er med til at gøre børnene nysgerrige og åbne for ny viden.
Udenfor har vi en stor naturlegeplads med legeredskaber. Vi har fuglefløjt, egern, der pludselig kommer springende og masser af naturmaterialer (pinde, kogler mm.), der giver anledning til brug af fantasi og kreativitet. Vi ser på, hvad der optager børnene og prøver at gøre det muligt for dem at fordybe sig i det, der interesserer dem (vha. forstørrelsesglas, spande, opslagsbøger mm.).

 

Sundhed

Kost
I SøLøVen er der mulighed for at få morgenmad, som består af havregrød, havregryn eller cornflakes. Hertil serverer vi økologisk mælk.
Barnets medbragte madpakker spises til formiddagsmad og frokost. Til formiddagsmad laves et fælles frugtfad. Eftermiddagsmaden består af brød og frugt medbragt hjemmefra. Her bydes børnene også på et fælles frugtfad.
Vi har i forældrerådet snakket sund kost og besluttet at hænge en kosthånd og billeder af sunde madpakker op til inspiration.
Én gang om måneden har vi smør-selv dag, hvor alle børn medtager noget til frokostbordet. Vi drikker vand til maden.

 

Hygiejne
Børnene vasker hænder efter toiletbesøg, inden alle måltider og når de har været på legepladsen. Vi snakker med børnene om vigtigheden af at vaske hænder.

 

Sygdom
Vi modtager ikke syge børn i institutionen og ringer til forældrene, hvis barnet bliver sygt i løbet af dagen. Vi informerer forældrene ved opslag, hvis andre børn har smitsomme sygdomme. Vi henholder os til Sundhedsstyrelsens retningslinje for, hvornår barnet igen må komme i institution.

 

                                                                                                      SøLøVen  feb. 2016