Evalueringsplan

Plan for evaluering af undervisningen på Friskolen Skallerup.


Alle aktiviteter på friskolen betragtes som en del af undervisningen. Evalueringen omfatter således også frikvarterer, rengøringstimer, morgensang m.m. samt alle arrangementer, udflugter, skolerejser o.l.


Friskolen Skallerup evaluerer undervisningen på følgende vis:
1. Den daglige dialog mellem medarbejdere og elever om undervisningen og elevernes
udbytte heraf prioriteres højt. Eleverne er med til at sætte mål for eget udbytte, og der
foretages opsamling og evaluering gennem samtaler med den enkelte, på holdene.


2. Forud for skole-hjemsamtalerne, som afholdes 2 gange pr. skoleår og desuden efter
behov, holdes der samtaler mellem kontaktlæreren og eleven.


3. Ved skole-hjemsamtalerne er målsætning, standpunkt og udvikling for eleven i centrum.


4. Der afholdes forældremøder på alle hold, hvor holdets målsætninger og ønsker for
udvikling præsenteres og drøftes.


5. For elever der deltager i specialundervisningsforløb laves der særlige handleplaner, som den ansvarlige for specialundervisningen evaluerer i forhold til.


6. Der gives standpunktskarakterer på 8. og 9. årgang i henhold til gældende regler herfor.


7. Folkeskolens prøver er et tilbud til alle elever på 9. årgang. Vi deltager i generalprøver
herpå arrangeret af UVM. Desuden afholdes der prøver som træning forud for
afgangsprøverne. Her deltager elever fra 8. og 9. årgang.


8. Der gennemføres faglige tests på de enkelte årgange efter plan herfor.


9. Én gang om året afholdes et storforældremøde, hvortil alle forældre er inviteret. Her
drøftes udvalgte fokusområder for friskolens samlede aktiviteter/undervisning.


10. Lærerteamet for holdene udsender ca. én gang om måneden et nyhedsbrev, hvor bl.a.
elementer fra undervisningen beskrives og kommenteres.


11. Der foregår tilsyn i henhold til Friskoleloven af en på generalforsamlingen valgt
tilsynsførende.


12. På lærermøder året rundt evalueres aktiviteter, hvor alle elever har deltaget. Der tages referat heraf. Desuden kan enkelte elever drøftes, hvor særlige omstændigheder
nødvendiggør dette.


13. Fagansvarlige lærere og skolens ledelse holder sig orienteret om udviklingen inden for de forskellige fagområder, samt udviklingen på skoleområdet generelt. Information herom og inspiration her fra deles i medarbejdergruppen og implementeres evt. i friskolens aktiviteter.


14. Der gennemføres i henhold til reglerne herfor undervisningsmiljøundersøgelser på
Friskolen Skallerup.


15. Der afholdes medarbejdersamtaler mellem skolens leder og den ansatte blandt andet
med henblik på at sikre kvaliteten i medarbejderens arbejde med eleverne.


16. Bestyrelsen evaluerer egne aktiviteter og friskolens samlede aktiviteter løbende på
bestyrelsesmøderne, hvoraf der tages referat til offentliggørelse.

 

 

Revideret 6. november 2017/ Poul-Martin Michno.