Forældreråd

Friskolen Skallerups bestyrelse er den øverste myndighed - altså bestyrelse for den samlede virksomhed, og vuggestue- og børnehaveforældre er valgbare til denne.

Loven siger, at man skal sikre forældre i en privat institution en indflydelse svarende til en kommunal institution, og man derfor skal oprette et forældreråd.

Forældrerådets opgaver kan være:

 • Fungere som sparringspartner for bestyrelsen.

  • Indstille principper omkring dagligdag for børnehave- og vuggestuedelen.

  • Indstille forslag til anvendelse af nærmere fastsat budgetramme.

 • Udtaleret i forbindelse med fastansættelse af personale.

 • Medarrangør af arbejdsdage.

 • Arrangere arrangementer for børn og forældre

Der vælges 3-4 personer af og blandt vuggestue og børnehave forældrekredsen.

Forældrerådet konstituerer sig med en formand.'

Man vælges for 1 år (valgproceduren foregår hvert år til forældremødet i sept./okt.)

Forældrerådet afholder mindst 3 møder pr. år.

Hvert forældremedlem har 1 stemme og valghandlingen skal være hemmelig afstemning, hvis 1 eller flere forældre ønsker dette.

Skolelederen kan medvirke efter behov.

Forældrerådet består pt. af:

 • Iben E. D. Nørmølle, formand

 • Katrine Niebuhr Poulsen, bestyrelsesmedlem

 • Charlotte Mikkelsen

 • Eva Jespersgaard

 • Dorte Kirketerp Jensen, medarbejderrepræsentant

 • Karen Mette Ydesen, afdelingsleder (deltager uden stemmeret)