11/12

Tilsynsbesøg på Friskolen Skallerup, 6. marts 2012.

 

I forbindelse med tilsynet er samtlige klasser besøgt, og jeg har set samtlige

lærere undervise. Ligeledes har jeg talt med skolens lærere og skolens leder, Lena Skovborg.

Skolens leder har det overordnede pædagogiske ansvar, og skolens bestyrelse har det overordnede økonomiske ansvar.

 

Der føres tilsyn med Friskolen Skallerup i overensstemmelse med Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. kapitel 3 § 9 og Bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler m.v. kapitel 6 § 21i. Tilsynet har til formål at vurdere, om undervisningen på skolen er på niveau med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Heri ligger der bl.a. en vurdering af, om elevernes standpunkter i dansk og matematik er alderssvarende.

Skoleleder Lena Skovborg havde udarbejdet en plan for tilsynet, således at undervisningen i flere af skolens fag kunne vurderes.

Tilsynet er gennemført tirsdag den 6. marts 2012 og omfattede skoledagen fra kl. 08:30-14:00. I forbindelse med tilsynet overværede jeg alle skolens klasser i forskellige fag og med forskellige undervisere.

Besøget gav mig anledning til at se og vurdere undervisning, såvel angående det faglige indhold og dennes kvalitet, som den pædagogiske kvalitet. Endvidere deltog jeg i „skolesamling”, og var en del af pauserne på lærerværelset.

 

Jeg deltog i hele skoledagen. Dagen blev indledt med „skolesamling”. Efterfølgende besøgte jeg skolens klasser i „læsetid”. Dernæst kom jeg rundt i klasserne i flere forskellige fag.

 

Undervisning og læring er tilrettelagt ud fra „fælles mål”, der angiver de nationale standarder for faglige mål med undervisningen. De lokale planer ses bl.a. i „årsplantræer”, som kan ses i klasselokalerne. Disse planer angiver de væsentligste temaer/overskrifter, der arbejdes med i de enkelte fag, på de enkelte klassetrin. Derudover er der arbejdsplaner for de enkelte områder, hvilket giver et godt overblik for både elever og forældre.

 

Af skolens overordnede planlægning bemærkes det endvidere, at der tilbydes eleverne vejledende timetal, hvilket må anses for at være et godt udgangspunkt for undervisning og læring.

 

Det generelle indtryk af skolen er, at den i høj grad lever op til, hvad der på baggrund af fælles mål måtte kunne forventes af en dansk grundskole. At det er en friskole, giver tillige en række muligheder for aldersintegreret undervisning, som ud over forskellige pædagogiske fordele, også giver mulighed for optimal udnyttelse af resurserne.

Det bemærkes endvidere, at der hersker en god tone på skolen, både blandt de voksne, blandt børnene og ikke mindst de voksne og børnene imellem.

 

Friskolen Skallerup har til huse i bygningerne, der tidligere rummede den kommunale skole. Det er fortsat kommunen, der ejer bygningen. Bygningsmassen fremstår generelt i god vedligeholdelsesstand og med mange muligheder for udnyttelse af udenomsarealerne.

 

Da jeg ankom til skolen, var eleverne ude til deres morgenmotion.

Jeg blev modtaget på skolen af skolens leder, Lena Skovborg, mødte herefter flere af skolens lærere og var med til „skolesamling”, der samler alle skolens elever og ansatte til sang og information. Morgensangen blev ledsaget af klaverspil, og eleverne udviser tydelig glæde ved at synge.

Der er god stemning på skolen, og det er let at komme i tale med såvel personale som elever. I forhold til personalet bemærkes det, at der er åbenhed og vilje til at tale om både større pædagogiske perspektiver og mere dagligdagsorienterede udfordringer.

 

 

Skolen er indrettet som traditionel dansk skole, den fremstår nymalet og med gode udsmykninger på væggene. Udsmykningerne er en blanding af tidligere permanente udsmykninger, billeder fra skolens historie, elevproducerede værker og billeder af professionelle kunstnere. Alt i alt med et godt helhedsindtryk. Det er i øvrigt værd at bemærke, at alle elever i 4.-6. klasse har  pc´ere til rådighed, – én til hver elev, – og eleverne i 1.-3. klasse har pc´ere til rådighed med én pc pr. to elever. En satsning, der uden tvivl kommer eleverne til gode på mange måder. Brug af elektroniske lærebøger giver optimale muligheder for undervisningsdifferentiering.

 

Alle elever er blevet testet fra skoleårets start, en fremgangsmåde man har til hensigt at bruge fremover, således at undervisningen kan tilrettelægges i forhold til elevernes formåen. Resultaterne fra de gennemførte tests bruges, når undervisningsforløbene planlægges. Den løbende evaluering sikrer, at lærerne hele tiden ved, hvor eleven er i sin faglige udvikling. Det bemærkes at flere af undervisningsforløbene foregår uden lærebøger, men med anden form for undervisningsmateriale som lærerne selv fabrikerer.

 

Den undervisning jeg så i forbindelse med tilsynsbesøget, bar præg af god planlægning. Lærerne er klare i deres instruktioner og gode til at give eleverne feedback, opmuntringer og feedforward. Undervisningen har tydelig og klar start, ligeså en klar og tydelig afrunding. Der er generelt god ro på undervisningssituationerne.

 

Det er tydeligvis en skole på vej, og en skole med masser af positiv pionerånd. Pionerånden ses både hos lærere og hos elever. Jeg bemærker, at skolens værdigrundlag og masterplan er dybt forankret i lærernes tilgang til og omgang med børnene.

 

Bestyrelse og personale har formået at komme i gang med at drive friskole i dette skolens første leveår. Alle kan med rette være stolte af den skole, der drives, med de muligheder og udfordringer, der er i forhold til at drive friskole i Skallerup. Som Fugl Fønix har skolen rejst sig.

 

Tilsynet er udført af:

 

 

Jørgen Dyrskjøt Thorsen, Mail: jdttoftegaard@gmail.com

 

Pædagogisk udviklingskonsulent