12/13

Tilsynsrapport Friskolen Skallerup, skoleåret 2012/2013

 

Skolens adresse: Skallerup Skolevej 3, 9800 Hjørring

Skolekode: 280207

Tilsynsførende: Jørgen Dyrskjøt Thorsen

 

Indledning:

I forbindelse med tilsynet er samtlige klasser besøgt, og jeg har set de fleste lærere undervise. Ligeledes har jeg talt med skolens lærere og skolens leder, Lena Skovborg. Skolens leder har det overordnede pædagogiske ansvar, og skolens bestyrelse har det overordnede økonomiske ansvar.

 

Der føres tilsyn med Friskolen Skallerup i overensstemmelse med Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. kapitel 3 § 9 og Bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler m.v. kapitel 6 § 21i. Tilsynet har til formål at vurdere, om undervisningen på skolen er på niveau med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Tilsynet har bestået af et anmeldt besøg og et uanmeldt besøg. Der har i løbet af skoleåret være møder og telefonsamtaler mellem skolens leder og undertegnede.

Som ekstern tilsynsførende, valgt af skolens forældre, føres der tilsyn ud fra følgende forskrift:

1: Tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, matematik, engelsk.

2: Tilsyn med skolens samlede undervisningstilbud.

3: Tilsyn med om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

4: Tilsyn med om undervisningssproget er dansk.

 

Punkterne uddybet nedenfor:

Skoleleder Lena Skovborg havde udarbejdet en plan for tilsynet, således at undervisningen på flere klassetrin og i flere af skolens fag og kunne vurderes.

 

Tilsynet er gennemført den 27. februar 2012 og omfattede skoledagen fra kl. 08:45-14:00. Der har derudover været gennemført tilsyn den 20. marts hvor elever fra hhv. Friskolen Skallerup og elever fra Lørslev Friskole var samlæste. I forbindelse med tilsynet overværede jeg alle skolens klasser i forskellige fag og med forskellige undervisere. Jeg overværede også i „skolesamling” og drøftede forskellige skoleforhold med skolens lærere i pauserne.

Besøget gav mig anledning til at se og vurdere undervisning, såvel angående det faglige indhold og dennes kvalitet, som den pædagogiske kvalitet.

 

Ad.1 Jeg har gennem observation og samtaler med flere lærere samt skolens leder fået indtryk af at det faglige niveau i de pågældende fag. Niveauet er meget tilfredsstillende. Jeg har oplevet stort engagement hos både elever og lærere i fagene på alle trin, og en god og relevant opfindsomhed i undervisningen. Undervisningsmaterialerne er relevante for eleverne, en blanding af forlagsproduceret materiale og lærerproduceret materiale.  Det faglige niveau i de 3 tilsynsfag er meget tilfredsstillende.

 

Ad.2 Jeg har læst trinnenes årsplaner og skemaer. Jeg har orienteret mig på skolens hjemmeside, og talt med lærere og ledelse om deres tiltag i forhold til den samlede undervisning. Man ønsker at danne til livet, og gøre eleverne indstillet på læring. Det er fagene dansk, matematik og engelsk, der er den faglige grundstamme for skolens virke. Øvrige fag er gode supplementer for det samlede undervisningstilbud og centrale forudsætninger for den brede læring. Eleverne tilbydes som minimum vejledende timetal, hvilket må anses for at være et godt udgangspunkt for læring. Forældrene har via skolens hjemmeside adgang til planerne for fagene, dette skaber god mulighed for at forældre kan bidrage til elevernes læring.

Spændende er det generelt at følge den spirende udskolingsafdeling som drives i samarbejde med Lørslev Friskole. Et helt enestående skolefænomen.

 

Spændende er også det nykonstruerede fag MOVE IT, som breder sig over Motion, Oplevelse, Viden, Energi, Internationalt og Teater.

Samarbejdet danner således forudsætning for udvikling af form og indhold, faglighed og pædagogisk nytænkning.

 

Eleverne udfordres i denne stuktur både på det faglige plan, – og ikke mindst på det personlige plan. Eleverne rustes herved såvel fagligt som til at indgå i nye relationer og fællesskaber. Helt i tråd med skolens Pædagogiske Profil.

En nyskabelse der klæder dansk skoletradition og skoleudvikling.

Skolens samlede undervisningstilbud er derfor meget bredt og hele tiden i fokus hos lærere og ledelse.

 

Ad.3 Dannelse og opdragelse til demokrati er i fokus her. På mine besøg har jeg også oplevet skolens demokratiske værdier skinne igennem, både i ord og handling. Jeg har også i år haft en længere samtale med Lena om skolens etiske og demokratiske dannelsestanker.  „At fremme barnets følelse af at være medansvarlig for en god skolegang” er en konkret hensigt at arbejde ud fra.

 

Jeg har bemærket, at skolen er ved at finde solidt fodfeste efter de første pionermåneder. Pionerånden er stadig tilstede, men det ses tydeligt, at den i højere grad har sit afsæt i skolens Værdigrundlag og Pædagogiske Profil og afsæt i drøftelser mellem bestyrelse, leder, lærere og forældre. Det vil givetvis være hensigtsmæssigt at gennemdrøfte Værdigrundlag og Pædagogiske Profil og disses implementering med den kommende skoleleder; konkretisering og implementering bør til stadighed drøftes. Ligeledes vil det være relevant at drøfte og udarbejde en IT-strategi, som offensivt forholder sig til forskellige former for devises (pc`ere, tablets og smartphones) og forskellige former for undervisningsprogrammer, både de rent fag-faglige (dansk, matematik, engelsk med videre) og de værtøjsfaglige (tekstbehandling, regneark, præsentationsprogrammer).

 

Ad.4 Undervisningssproget er altid dansk på alle trin i alle fag, medmindre fagene er engelsk eller tysk.

 

Konkret har det været spændende at besøge skolen og ved selvsyn iagttage:

–         lærernes brug af forskellige undervisningsmaterialer, midler og ikke mindst virkemidler.

–         den gode kontakt lærerne har med eleverne

–         den aldersintegrerede undervisning, Hugin og Munin med mere, klasse/hold-tænkningen udfordres og udvikles løbende

–         Variationen mht. om der er én eller to lærere tilstede i læringssituationen

–         elevernes mulighed for at anvende IT i undervisningen, eleverne har særdeles gode muligheder for at anvende          pc` ere i læringsprocesserne

–         lokalernes indretning og udsmykning

–         lektiecafe som et fint tilbud til eleverne

 

Bemærkelsesværdigt at der i „forkants Danmark” er opstået en udskolingsafdeling på tværs af to nyetablerede friskoler. TILLYKKE MED DET!

 

Skolens Pædagogiske Profil og Værdigrundlag danner grundlag for skolens samlede virke og kan i en række sammenhænge iagttages i flere sammenhænge.

 

Samlet set er det mit indtryk at skolen fungerer godt, både fagligt og socialt, og som tilsynsførende kan jeg rapportere at det jeg har set „… står mål med undervisningen i Folkeskolen”.

 

Siden sidste års tilsyn er jeg blevet Certificeret Tilsynsførende, en spændende uddannelse der giver øget indblik i, hvad der må anses for at være  relevant at fokusere på i forbindelse med samataler, tilsyn og udarbejdelse af tilsynsrapport.

 

Jørgen Dyrskjøt Thorsen

Pædagogisk Udviklingskonsulent.