13/14

Tilsynsrapport Friskolen Skallerup, skoleåret 2013-2014

Skolens adresse: Skallerup Skolevej 3, 9800 Hjørring

Skolekode: 280207

Tilsynsførende: Jørgen Dyrskjøt Thorsen

 

 

Indledning:

I forbindelse med tilsynet er samtlige klasser besøgt, og jeg har set de fleste lærere undervise. Ligeledes har jeg talt med skolens lærere og skolens leder, Poul-Martin Michno.

 

Skolens leder har det overordnede pædagogiske ansvar, og skolens bestyrelse har det overordnede økonomiske ansvar.

Der føres tilsyn med Friskolen Skallerup i overensstemmelse med Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. kapitel 3 § 9 og Bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler m.v. kapitel 6 § 21i. Tilsynet har til formål at vurdere, om undervisningen på skolen er på niveau med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

 

Tilsynet har bestået af et anmeldt besøg og et uanmeldt besøg. Der har i løbet af skoleåret være møder og telefonsamtaler mellem skolens leder og undertegnede.

Som ekstern tilsynsførende, valgt af skolens forældre, føres der tilsyn ud fra følgende forskrift:

 

1: Tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, matematik, engelsk.

2: Tilsyn med skolens samlede undervisningstilbud.

3: Tilsyn med om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

4: Tilsyn med om undervisningssproget er dansk.

 

Punkterne uddybet nedenfor:

Skolen har siden sidste tilsynsrapport skiftet leder. Tidligere leder Lena Skov-borg fik andet lederjob og bestyrelsen ansatte i stedet Poul-Martin Michno. Poul-Martin tiltrådte jobbet som skoleleder for Friskolen Skallerup den 1. august 2013.

På personalesiden har der ligeledes været udskiftning, to af lærerne fik arbejde på en anden skole, en tidligere barselsvikar blev fastansat og yderligere to lærer blev ansat før skolestart i 2013.

 

Samarbejdet mellem bestyrelse, leder og ansatte, samt i øvrigt tilsynsførende er videreført. Omdrejningspunktet for samarbejdet ses som et bærende element i forhold til at drive en friskole forankret i lokalmiljøet.

 

I forbindelse med tilsynet har det været muligt at besøge de fleste klasser og de fleste fag. Skolens lærere er ligeledes set i forbindelse med tilsynsbesøgene. Tilsynene er gennemført den 7. marts som en hel dag på Friskolen Skallerup og et par timer på Halvorsminde Ungdomsskole den 26. marts, her drives fællesundervisningen med Lørslev Friskole i fagene Fysik/Kemi, Samfundsfag og faget MoveIT. I forbindelse med tilsynsbesøget den 7. marts overværede jeg også „skolesamling”, som er en kombineret morgensang og meddelelses-start på dagen.

 

Besøgene har også denne gang givet anledning og rum til drøftelser med flere af lærerne om didaktiske overvejelser, set i forhold til traditionel klasseopdelt undervisning, samlæst undervisning og undervisning på tværs af to skoler og i øvrigt lokaliseret på Halvorsminde Ungdomsskole.

 

Ad.1 Jeg har ved selvsyn i undervisnings- og læringssituationerne og gennem samtaler med skolens leder og skolens lærere fået indtryk af den daglige under-visning. Standpunktet i fagene er tilfredsstillende. Der udvises fortsat stort engagement fra både elevside og lærerside. De valgte undervisningsmaterialer findes relevante i forhold til „fælles mål”.

 

Ad.2 På skolen kan man konstatere sammenhængen mellem det der konkret op-leves på skolen, sammenholdt med skolens værdier og det der angives på skolens hjemmeside i forhold til fag og faglighed. Der er overblik og plads til spontanitet i passende blandingsforhold. Planerne på hjemmesiden er en fin måde at informere forældre og andre interesserede om, hvad der er gang i på skolen.

 

Ad.3 I forbindelse med dette års tilsyn, har jeg valgt at fokusere en del på op-dragelse til demokrati. Konkret kan jeg konstatere at man har hyppige klasse-møder på alle årgange, at disse møder er med dagsorden og referat, at eleverne delagtiggøres i formens elementer i takt med at de kan håndtere disse. Dette fænomen er en fin udmøntning af skolens værdigrundlag. Eleverne opøves i den demokratiske proces, de lærer at definere punkter til drøftelse, de lærer at lade andre komme til orde og de lærer at beslutninger tages ud fra de gode argumenter og at det ikke handler om at få ret, men om at finde de rette svar og træffe de rette beslutninger. Respekt for det!

 

Ad.4 Undervisningssproget er altid dansk på alle trin i alle fag, medmindre fagene er engelsk eller tysk.

Samarbejdet med Lørslev Friskole fungerer fortsat og det er spændende at se elever i situationer med elever fra andre skole og i „fremmede lokaler” Der ses i øvrigt tydelig forskel på situationer i 7. og 8. klasse. 8. klasses elever er mere fortrolige med formen og de træner livsduelighed i forhold til videre skole- og uddannelsesforløb. At møde de andre om noget konkret, er en fin form at opøve relations kompetencer på.

 

På lærerside udvikles samarbejdet yderligere, idet kredsen af samarbejdende skoler er udvidet med Vendsyssel Friskole i Mosbjerg. En indlysende fordel for både ledere og personale, med deraf følgende fortsat udvikling i forhold til undervisning og læring.

 

Jeg har i forbindelse med samtaler med skolens leder og personale drøftet den nye skolereform, indholdsændringer i den forbindelse og arbejdstidsregler, og ikke mindst konsekvensen af reformen, set i forhold til at drive friskole.

 

Jeg kan igen i år konstatere, at der drives skole som lever op til hvad man med rette kan forvente af en tilsvarende folkeskole, at skolen samlet set fungerer godt både fagligt og socialt.

 

Jørgen Dyrskjøt Thorsen

Pædagogisk Udviklingskonsulent og Certificeret Tilsynsførende.